Bosonôžky, letné úlety aj navážno o manipulácii vo vzťahoch